Familjen Eldh

Familjen Eldh

Carl Eldh

Carl Johan Eldh föddes i maj 1873 i det lilla gruv-samhället Söderskogen i Norra Uppland. Familjen levde under knappa om-ständigheter, men genom faderns yrke som smed hade Eldh tidigt klart för sig vilken bana han själv skulle ta.

När han vid 19 års ålder påbörjade sin utbildning vid Tekniska skolan i Stockholm, hade han redan flera års arbete som ornamentbild-huggare bakom sig. Målet var dock att få en skulptörutbildning i Paris. 1897 hade Eldh samlat ihop de pengar som gjorde resan möjlig.
Carl Eldhs produktion från tiden i Paris är präglad av det eleganta formspråk som utmärkte det rådande franska idealet.

Han gjorde en rad dekora-tiva verk av slanka, av-klädda kvinnor med symbol-laddade titlar som Ariadne och Daggkåpa. Parallellt med dessa skapa-de Eldh också skulpturer med starkt socialt patos.
I skulpturerna Vid nattasylen och Från gatangestaltade han kvinnor från samhällets lägre skikt. Studierna vid Académie Colarossi och inspira-tionen från andra skulptörer som verkade i Paris (framför allt den banbrytande Auguste Rodin) formade den unge Eldh till en mångsidig konstnär med stort tekniskt kunnande och en egen stil.

Vid världsutställningen 1900 fick hans skulptur Inno-cence (den oskuldsfulla) ett hedersomnämn-ande av den franska staten och bara två år senare, 1902, vann han guldmedalj på Salongen med sina två verk Modersorg och Linnea.
Han återvände till Sverige 1904, viss om att ha uppnått den position som gjorde det möjligt att försörja sig som skulptör.

Paristiden markerade startpunkten för Carl Eldhs liv som självständig konstnär, men den var också avgörande för hans plats i det svenska konstlivet. Han valdes in i Konstnärsförbundet, vilket innebar viktiga sociala band till tongivande konstnärer. Kung Oscar II lät beställa en porträttbyst, som blev den första i en lång rad offentliga porträtt av Eldhs hand.

Det franska arvet syns tydligt i de verk Carl Eldh skapade åren efter hemkomsten till Sverige, i synnerhet intrycken av Rodin. Särskilt gäller detta Eldhs porträtt av författaren August Strindberg, en byst som är gjord i övernaturlig storlek och med den oregelbundna yta som kännetecknar impressionistisk skulptur.

Eldh skapade med denna byst en bild av författaren som kom att leva vidare i många andra konstnärers Strindbergsporträtt. Essensen - om än i mer stiliserad form - återfinns i hans stora monument över August Strindberg, Titanen (1942), i Tegnérlunden i Stock-holm.

Under 1910-talet etablerade sig Carl Eldh som en ofta anlitad porträttör och engagerades dessutom för ett antal större monument. 1911 skapade han ett av sina mest populära verk, den ömsinta skulpturgruppen Ungdom,som idag står att finna på en rad orter över hela landet.
Mer imposant är Strömkarlen, ett jättelikt huvud i granit, som färdigställdes för regleringsdammen i Trollhättan 1912